Betingelser

Præambel

Von Hohensee Immobilien GmbH (herefter »Von Hohensee Immobilien«) stræber altid efter at opfylde sine aftaler, om det drejer som mæglervirksomhed eller rådgivning, og varetager altid kundernes interesser. Von Hohensee GmbHs forretningsaktiviteter er baseret på disse vilkår og betingelser, de lovbestemte bestemmelser og de almindeligt anerkendte handelsprincipper og skikke i overensstemmelse med professionelle regler for mæglervirksomhed, og som Von Hohensee Immobilien forpligter sig til at følge.

Anvendelsesområde

Disse vilkår gælder for alle transaktioner mellem Von Hohensee Immobilien GmbH og kunden, herunder alle øvrige transaktioner, der skyldes skriftlige, telefon-, elektroniske eller verbale forespørgsler fra kunden, såfremt der ikke indgås individuelt forhandlede aftaler. Von Hohensse Immobilien anerkender ikke gyldigheden af fremmede almene vilkår og betingelser.

Aktivitetstyper

Von Hohensee Immobiliens aktiviteter omfatter fund og/eller mægling af jord, huse, lejemål og kommercielle leasingaftaler.

Oplysninger og dokumenter

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er alle oplysninger og dokumenter vedrørende det pågældende objekt baseret på informationer og oplysninger fra tredjeparter (f.eks. sælger, udlejer, leasinggiver, bygherre, ejendomsudviklingsselskaber og myndigheder). Von Hohensee Immobilien bestræber sig på, men er ikke forpligtet til at kontrollere disse detaljer og dokumenter for deres nøjagtighed og fuldstændighed. Von Hohensee Immobilien påtager sig intet ansvar for dette eller for kreditværdigheden af en kontraktpartner af kunden.

Kurtage

Kommissionskrav fra Von Hohensee Immobilien opstår uafhængigt af en forudgående kurtagebetaling til kundens kontraktpartner, så snart en kontrakt er indgået vha. Von Hohensee Immobiliens mægling eller fund af ejendom. Det er tilstrækkeligt, at Von Hohensee Immobiliens involvering i indgåelsen af kontrakten ikke var afgørende eller kun i det omfang, at der kan bevises at en leje- eller købsmulighed blev fremlagt. Kurtagekravet opstår også, hvis der, vha. mæglingen eller på grundlag af beviset fra Von Hohensee Immobilien, indgås den påtænkte kontrakt på vilkår der afviger fra det oprindelige tilbud, eller hvis den ønskede økonomiske gevinst nås igennem en anden kontraktlig aftale – især også, hvis dette sker på en sådan måde, hvor det er en tredjepart der bliver kontraktpartner i stedet for kunden. Derudover opstår der også kurtagekrav, hvis der indgås en aftale om et andet objekt af den beviste kontraktpartner. Dette gælder også, hvis der indgås yderligere kontraktmæssige aftaler i en tidsmæssig og/eller økonomisk sammenhæng med den første kontrakt, der formidles eller bevises af Von Hohensee Immobilien. For beviset eller formidlingen i købet af et objekt skylder kunden Von Hohensee Immobilien en provision på følgende beløb: Ved indgåelsen af en notarbekræftet købsaftale om køb af: Fast ejendom (jord, bygninger, ejerlejligheder, kommercielle og industrielle ejendomme, kapitalinvesteringer mv.) beregnet i hvert tilfælde på basis af den samlede kontrakt- eller købspris: ved en købspris på op til 5 millioner euro 6,0 % ved en købspris fra 5 millioner euro 5,0 % ved en købspris fra 10 millioner euro 4,0 % ved en købspris fra 25 millioner euro 3,0 % plus gældende moms. For beviset eller mæglingen af kommercielle leje- eller leasingkontrakter med en løbetid på op til 5 år skylder kunden Von Hohensee Immobilien et mæglergebyr på 3 netto månedlige lejebeløb eller 3 måneders nettoudlejning plus gældende moms. Ved kontrakter med en løbetid på over 5 år skylder kunden Von Hohensee Immobilien et mæglergebyr på 4 netto månedlige lejebeløb eller 4 månedlige netto leasingydelser plus gældende moms. Hvis der med eller i tillæg til leje- eller leasingkontrakten er mulighed for at forlænge leje/lejekontrakten med op til 5 år til fordel for kunden, skylder kunden også Von Hohensee Immobilien et mæglergebyr på 1 netto månedlig leje eller 1 måneds netto leasingbeløb plus gældende moms. Hvis der med eller i tillæg til leje- eller leasingkontrakten er option på at købe objektet af kunden, skylder kunden, hvis der gøres brug af denne option, en kurtage på 3 % plus gældende moms af købekontraktens værdi, herunder alle kontraktlige sideaftaler og erstatningsforretninger. Mæglergebyret skal betales senest 14 dage efter regnskabsdatoen.

Oplysningspligt

En mulighed for at indgå en kontrakt meddelt til Von Hohensee Immobiliens kunde gælder som hidtil ukendt (af kunden), hvis Von Hohensee Immobiliens kunde ikke indenfor 5 dage efter at have fået præsenteret muligheden meddeler på skrift, at han allerede kendte til muligheden og samtidig påviser, hvor denne viden kommer fra. Så snart en kontrakt er indgået vha. fund eller mægling af Von Hohensee Immobilien, er kunden forpligtet til straks at underrette Von Hohensee Immobilien herom. Kunden er forpligtet til at give Von Hohensee Immobilien oplysninger om de personer, der er involveret i kontrakten og den aftalte købs-, leje- eller leasingpris, herunder alle kontraktmæssige tillægsaftaler og erstaningsforretninger.

Dobbeltvirke

Hohensee Immobilien har ret til at arbejde for kundens kontraktpartner mod betaling af passende mæglergebyrer.

Fortrolighed

Alle tilbud, beviser af fund og anden information fra Von Hohensee Immobilien til kunden skal behandles fortroligt og må ikke videregives til tredjeparter, hverken i deres orginale form eller dets indhold. Hvis en kontrakt med en tredjepart indgås som følge af kundens overtrædelse af ovennævnte fortrolighedsaftale, er kunden forpligtet til at betale Von Hohensee Immobilien kompensation som svarer til størrelsen af kurtagen.

Tilbageholdelse og modregning

Kunden har kun ret til tilbageholdelse eller modregning, hvis modkravet er ubestridt eller retligt bindende.

Forældelsesfrist

Erstatningskrav mod Von Hohensee Immobilien udløber efter et år. Dette gælder ikke i tilfælde af strafbar pligtforsømmelse, hvilket medfører skade på liv, lemmer eller helbred eller for grov pligtforsømmelse.

Ansvar

Von Hohensee Immobilien er ikke erstatningsansvarlig på grund af en ubetydelig pligtforsømmelse – uanset den juridiske årsag – for fjerntliggende – dvs. af en type der typisk ikke opstår – ejendoms- og økonomiske tab, hvor Von Hohensee Immobilien GmBH kun har ageret en smule uagtsomt.

Lovvalg og værneting

Tysk lov gælder. Udførelsesstedet for de gensidige forpligtelser i henhold til denne kontrakt er hjemstedet for Von Hohensee Immobilien. Jurisdiktionen for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne kontrakt, er, så vidt det er tilladt, hjemstedet af Von Hohensee Immobilien.